Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

micomomicuando
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
micomomicuando
micomomicuando
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive
micomomicuando
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
4588 a062
micomomicuando
9012 a554
micomomicuando
micomomicuando
micomomicuando
0147 7864
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
micomomicuando
micomomicuando
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
micomomicuando
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
micomomicuando
7755 20bc 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
micomomicuando
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
micomomicuando
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
micomomicuando
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafreeway freeway
micomomicuando
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
micomomicuando
Piękno kobiety najlepiej uwypuklają jej drobne niedoskonałości, które świadczą o tym, że jest wyjątkowa, i to w nich, nie wiedząc kiedy, się zakochujesz.
— "Legenda Niemej Wyspy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl